Disclaimer

Disclaimer

Deze Website is eigendom van Taxistop vzw.

Contactgegevens Taxistop

De Website(s) van Taxistop wordt (worden) beheerd door en de verantwoordelijke voor de verwerking van de privacygegevens is Taxistop vzw.

De toezichthoudende autoriteit:

De Lijn (Vlaamse Vervoermaatschappij) voor wat betreft het carpoolen

In het kader hiervan zijn de data verkregen via de carpoolsoftware voor personen die wonen of werken in Vlaanderen gemeenschappelijk bezit van Taxistop vzw en De Lijn in het kader van een beheersovereenkomst die werd afgesloten met het Vlaamse Gewest. 

Aan Taxistop asbl wordt toegang verleend tot de persoonsgegevens bekomen via de Website(s) van Taxistop (zie ook het Privacybeleid).

Door de toegang tot en het gebruik van de Website(s) verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Taxistop vzw of rechthoudende derden. U moet zich onthouden van elke inbreuk daarop. Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming van de auteur of zijn rechthebbenden, is elke overdracht, verkoop, verspreiding of reproductie, ongeacht de vorm of de middelen, van de informatie, publicaties of gegevens verboden.

Beperking van aansprakelijkheid

De informatie op de Website en de verschillende pagina’s en toepassingen die u op de site raadpleegt, zijn van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Het aanbod op de Website(s) van Taxistop richt zich uitsluitend tot personen met woonplaats in België.

Taxistop levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Taxistop de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De Website bevat ook hyperlinks naar Websites of pagina’s van derden, of kan daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het staat u vrij om die Websites te bezoeken. Taxistop treedt daarbij niet op als tussenpersoon en bemiddelt geenszins tussen u en die derden, tenzij expliciet anders vermeld.  Het plaatsen van links naar deze Websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Taxistop verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze Websites.

Taxistop kan tegenover wie dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit de toegang tot of het gebruik van de informatie op deze Website en/of de toegang tot en het gebruik van de interactieve toepassingen of van een andere site, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, tijdelijke (on)beschikbaarheid van de Websites, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker. Taxistop geeft ook geen garanties wat het veiligheidsniveau van die sites betreft en ze biedt bovendien geen enkele garantie voor de solvabiliteit of betrouwbaarheid van de site-eigenaars of site-houders, noch voor de personen of bedrijven waarover de site(s) informatie verstrekken.

De inhoud van de site van Taxistop (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden.

Privacybeleid

Taxistop verwijst naar haar uitgebreid privacybeleid opgenomen op haar site.

Volledigheidshalve wenst Taxistop er op te wijzen dat de persoonsgegevens verkregen via haar Website(s) door Taxistop vzw en Taxistop asbl verwerkt kunnen worden voor het verzenden van nieuwsbrieven, of voor het gebruik van Taxistop-diensten. De persoonsgegevens kunnen ook doorgegeven worden aan andere organisaties die duurzame mobiliteit promoten en andere samenwerkende organisaties, zoals De Lijn.

Indien u dat wenst, kan u op elk ogenblik verzet aantekenen tegen de aanwending van de gegevens voor de genoemde doeleinden. U hebt ook recht op inzage in de persoonlijke gegevens die u aanbelangen en u kan ze, in voorkomend geval, laten verbeteren. Dit verzetsrecht kan uitgeoefend worden door contact op te nemen met Taxistop.

U kan zich ook wenden tot het openbaar register van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

Het Belgisch recht is van toepassing op deze site. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.